Wychowawca w Domu Dziecka w Policach

Dodane: Poniedziałek, 20 Sierpień, 2018  09:26
  • Kategoria: Praca / Dam pracę / Inne
  • Forma pracy: Pełny etat
  • Umowa: Umowa o pracę
  • Pracodawca:Dom Dziecka

Opis oferty pracy:

DYREKTOR DOMU DZIECKA W POLICACH
o g ł a s z a
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
W DOMU DZIECKA W POLICACH
Ul. Kresowa 26
72-010 Police

Wolne stanowisko:
wychowawca

Informacje o umowie:
umowa na okres próbny 3 m-ce z możliwością przejścia na umowę na czas określony a następnie na umowę na czas nieokreślony.

Opis stanowiska:
Do zadań pracownika będzie należało prowadzenie spraw związanych z:

1. Sprawowaniem opieki i wychowaniem dzieci umieszczonych w placówce.
2. Tworzeniem serdecznej atmosfery sprzyjającej rozwojowi uczuć i więzi emocjonalnej.
3. Organizacją pracy w grupie dzieci oraz pracą indywidualną z dzieckiem.
4. Realizacją obowiązku szkolnego przez wychowanków.
5. Praktykami zawodowymi wychowanków.
6. Współdziałaniem z lekarzem, pielęgniarką i rodziną dziecka w zakresie utrzymania dobrego stanu zdrowia wychowanka oraz opieką w czasie choroby.
7. Wdrażaniem wychowanków do przestrzegania higieny osobistej, porządku i czystości otoczenia, prac samoobsługowych i porządkowych.
8. Zaopatrzeniem wychowanków w odzież i inne przedmioty osobistego użytku.
9. Dokonywaniem zakupów spożywczych, przygotowywaniem posiłków dla wychowanków na podstawie wspólnie opracowanych jadłospisów.
10. Urlopowaniem wychowanków do domu rodzinnego.
11. Współdziałaniem z opiekunami prawnymi oraz rodzicami dziecka w celu wspierania wzajemnych kontaktów i umożliwianiem korespondencji, rozmów telefonicznych i spotkań.
12. Organizowaniem czasu wolnego wychowanków, rozwojem ich zainteresowań, organizacją zabaw
i różnego rodzaju kółek zainteresowań.
13. Udziałem w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dzieci, wnioskowaniem o zasadności pobytu wychowanków w placówce, opracowywaniem i realizacją indywidualnych planów pomocy dziecku.
14. Procesem usamodzielnienia wychowanków.
15. Prowadzeniem dokumentacji grupy wychowawczej i indywidualnej podopiecznych.
16. Współdziałaniem w opracowywaniu i realizacji planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Wymagania:
1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe (w tym licencjat), kierunek: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
3. osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4. osoba, która wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. osoba, która jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.
7. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 
8. wymagany 2 letni staż pracy,
9. znajomość ustaw i rozporządzeń:
ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawa o pomocy społecznej,
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,
ustawa o pracownikach samorządowych,
ustawa o samorządzie powiatowym,
rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
rozporządzenie w sprawie wynagradzanie pracowników samorządowych.

Wymagania dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe w instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, np. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego lub w prowadzeniu rodzinny zastępczej zawodowej albo rodzinnego domu dziecka.
2. znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziomie umożliwiającym pomoc dzieciom w nauce.
3. Przygotowanie i kwalifikacje do prowadzenia dodatkowych zajęć z dziećmi, w tym
w zakresie rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz oddziaływań terapeutycznych.
4. prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu e-mail, numeru telefonu lub adresu,
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach
i umiejętnościach przydatnych na stanowisku,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia – jeżeli kandydat takie posiada),
7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
8. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie były pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
9. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
10. oświadczenie kandydata, że nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 09 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00
na adres:
Dom Dziecka w Policach
Ul. Kresowa 26
72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: „Wychowawca”

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Dziecka w Policach , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w czerwcu 2017 roku wyniósł 0%

*Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej DOMU DZIECKA W POLICACH w części dotyczącej naborów na stanowiska.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu (91) 3127795, (91) 3176737 lub http://www.dd-police.bip.net.pl/?c=237
Napisz wiadomość

Odpowiedz na ofertę pracy

Uzupełnij adres e-mail Wpisz poprawny adres e-mail
Uzupełnij treść zapytania Treść zapytania musi być dłuższa niż 2 znaki
Dodaj załącznik
Max. 5MB, Dozwolone:jpg, jpeg, png, doc, docx, pdf, gif, html, txt.
Potwierdź, że jesteś człowiekiem
Police
Adriana Wojciechowska
Na Lento.pl od 07 sie 2017
Strona użytkownika
Obserwuj
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń
Zgłoś opinie